Aktualności

Sporządzając pozew, pamiętaj o konieczności podania numeru PESEL.

2013-09-21
Sporządzając pozew, pamiętaj o konieczności podania numeru PESEL.

Sporządzając pozew, pamiętaj o konieczności podania numeru PESEL.

Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U.2013 nr 0 poz. 654/,  która weszła w życie z dniem 7 lipca 2013 r. wprowadzono nowe obowiązki dotyczące treści pism procesowych, w tym wskazania numeru PESEL bądź innych....

Ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U.2013 nr 0 poz. 654/,  która weszła w życie z dniem 7 lipca 2013 r. wprowadzono obowiązek wskazania w pierwszym piśmie procesowym numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.( art. 126 § 2 k.p.c).

Jak wskazywano w uzasadnienich do projektu ustawy, założeniem zmian było ograniczenie występujących często w praktyce pomyłek sądowych i przy czynnościach egzekucyjnych wynikających z nieprawidłowego oznaczenia danych osobowych stron postępowania. Niekiedy działający w złej wierze powód świadomie podawał nieprawdziwe dane pozwanego, mając nadzieję, że uzyska pod nieobecność pozwanego korzystne dla siebie orzeczenie. Celem ukrócenia takich praktyk, na skład orzekający nałożono obowiązek ustalenia z urzędu numeru PESEL pozwanego jeżeli jest on osobą fizyczną, bądź numeru z KRS lub innego właściwego rejestru, ewidencji albo numeru NIP (art. 2081 k.p.c.).

Zatem sąd zwróci się z zapytaniem do bazy PESEL lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli wystąpią trudności w ustaleniu numeru np. z uwagi na zamieszkiwanie w danej miejscowości lub przy danej ulicy kilku osób o tym samym imieniu i nazwisku, sąd wezwie powoda, aby ten podał dodatkowe informacje o pozwanym umożliwiające ustalenie odpowiedniego numeru PESEL.

Jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub danych pozwalających sądowi na ustalenie numerów, o których mowa w art. 2081, lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu, sąd zawiesi postępowanie w sprawie ( art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c.).

Wspomnieć należy również o zmianach w procedurze dotyczącej postępowania upominawczego.  Zgodnie z nowym brzmieniem art. 50532 § 2 k.p.c., powód sporządzając pozew winien wskazać w nim swój PESEL (względnie inny numer z właściwego rejestru) jak również odpowiedni numer pozwanego. Nieprawidłowe oznaczenie wyżej wskazanych danych bądź danych wynikających z art 126 § 2 pkt. 1 k.p.c. skutkuje możliwością nałożenia na powoda kary grzywny. Warunkiem jej wymierzenia jest ustalenie, iż wskazanie błędnych danych wynikało ze złej wiary lub niedochowania należytej staranności.

Zmiany wprowadzono również w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik został zobowiązany do zawieszenia na wniosek dłużnika postępowania prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym ( czyli w praktyce w takich postępowaniach, które faktycznie były prowadzone bez udziału pozwanego - dłużnika), jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym.

Komornik podejmie na wniosek wierzyciela postępowanie zawieszone, jeżeli sąd lub referendarz sądowy, przed którym sprawa się toczyła albo się toczy, stwierdzi, że doręczenie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty było prawidłowe, albo – w razie ponownego doręczenia – że upłynął termin do wniesienia środka zaskarżenia, chyba że zachodzi inna podstawa zawieszenia postępowania albo postępowanie podlega umorzeniu. W tym celu sąd albo referendarz sądowy wydaje, na posiedzeniu niejawnym, na wniosek wierzyciela odpowiednie zaświadczenie.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku wskazanym powyżej, nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika ( art. 8203 k.p.c).

 

 


powrót

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adam Baszkowski z siedzibą w Poznaniu, pl. Wielkopolski 10/11C m.5, 61-746 Poznań, zwana dalej Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO, w celu marketingowym, w powołaniu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.baszkowski.pl.

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.baszkowski.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Ma Pani/Pan prawo zażądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

Administrator  nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw wskazujemy dane kontaktowe do osoby reprezentującej administratora, pełniącej dotąd funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którą mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:  adres e- mail: kancelaria@baszkowski.pl bądź pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Przeczytaj całą treść polityki prywatności.
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.